PODSBÍRKA KNIHOVNA

cesky-gradual-1570

• Katalog knihovny on-line
• Český graduál (1570)
• Latinský graduál (1530)
• Chrudimsko digitálně

• Články Chrudimského 
vlastivědného sborníku (CHVS)
• Články Chrudimských vlastivědných listů (CHVL)
  


Sbírková část knihovny RM v Chrudimi obsahuje více než 17 000 svazků a je rozčleněna na regionální knihovnu, knihovny osobností, soubor starých tisků a rukopisů a soubor kramářských tisků. Knižní sbírkový fond se utvářel postupně v průběhu existence bývalého Průmyslového muzea pro Východní Čechy v Chrudimi.

 
Charakter uceleného fondu mají pouze knihovny děkana J. L. Zieglera, faráře Devotyho, historiků Antonína Rybičky Skutečského a Pavla Papáčka, jež muzeum získalo darem nebo koupí. Velkou část tzv. kramářských tisků získalo muzeum darem přímo z chrudimských tiskáren.


REGIONÁLNÍ KNIHOVNA
Obsahuje téměř 8000 svazků a je specializována na publikace a rukopisy úzce související s Chrudimí a Chrudimskem, jsou zde však zastoupeny i knihy související s územím někdejšího Chrudimského kraje. Většina tohoto fondu pochází z počátku 20. století. K nejvyhledávanějším studijním pramenům patří regionální noviny a časopisy, některé z nich i z konce 19. století. Dva samostatné fondy tvoří knihy z pozůstalosti heraldika a historika Antonína Rybičky Skutečského (1812–1899) a historika a geografa pavla Papáčka (1863–1930). Knihy z Rybičkovy knihovny pochází převážně z 19. století, Papáčkova knihovna obsahuje knihy z 2. poloviny 19. století a počátku 20. století.

 topografie cesky-vychod chrudimsky-kraj 

 

STARÉ TISKY A RUKOPISY
Součástí starých tisků a rukopisů jsou především knihy z knihoven obrozeneckého děkana J. L. Zieglera (1782–1846) a faráře J. Devotyho (1780–1865). Z Zieglerovy knihovny pochází i rukopis Ceregettiho městské kroniky (Historia Chrudimská) z počátku 18. století. Předmětem mimořádného zájmu historiků umění i muzikologů jsou především dva iluminované místní graduály z 16. století, český z roku 1570 a  latinský z roku 1530. Původ starých tisků (včetně knihoven J. L. Zieglera a J. Devotyho) je velmi roznamitý, jsou zde zastoupeny knihy evropských, českých i regionálních tiskáren z období od 15. století až do roku 1800.

 sibyl2 tractatus2

 

KRAMÁŘSKÉ TISKY
Kramářské (pouťové, jarmareční) tisky zábavně zpracovaného náboženského či světského námětu, např. života světců, pověr, zázraků, lásky, zločinů, válek, přírodních katastrof, vynálezů apod. Text, převážně veršovaný, představoval příběh s dramatickým průběhem děje, často přizpůsobeným aktuálním společenským událostem, s mravním ponaučením. Kramářské tisky byly určeny k veřejnému zpěvu na poutích a jarmarcích (často s hudebním a obrazovým doprovodem) nebo k individuálnímu zpěvu (pro sebe) či v menším kolektivu. Prodávaly se na poutích, trzích, v knihařských krámech, u tiskařů či podomních obchodníků. Hlavními konzumenty byly široké lidové vrstvy, zprvu ve městě, později i na venkově. Větší množství kramářských tisků se vázalo do podoby tzv. špalíčku.
Pocházejí z doby od konce 18. do počátku 20. století, většinou z místních chrudimských tiskáren, ale zastoupeny jsou zde i kramářské tisky z Litomyšle, Kutné Hory, Hradce Králové, Prahy atd. Soubor obsahuje 2768 tisků.

kt-jlz kt-sl KT0909 a kt-duse

MUZEJNÍ KNIHOVNA, BADATELNA A ARCHIV

sídlí na adrese K Ploché dráze 688, Chrudim. Vzhledem k tomu, že část sbírek zůstává v hlavní budově Regionálního muzea v Široké ul. 86, je nutné dohodnout se na badatelské návštěvě archivu (Mgr. David Richter nebo PhDr. Veronika Lánská) a knihovny (Bc. Markéta Davidová) předem. Všechny výpůjčky jsou poskytovány pouze prezenčně.  

 Badatelské služby

badatelna badatelna

pojizdne-regaly pojizdne-regaly tocaky-4

 

 UŽITEČNÉ ODKAZY

Chrudimsko digitálně
Katalog SKAT

SKC - Souborný katalog ČR
Seznam národních knihoven         
Vysokoškolské kvalifikační práce
Knihovny v České republice

Manuscriptorium - digitální knihovna rukopisů 
Špalíček - digitální knihovna kramářských tisků