Záchranný archeologický výzkum ve Slatiňanech, sklad firmy EUROŠARM / 2012

V roce 2012 byl proveden záchranný archeologický průzkum ve Slatiňanech pro plánovaný sklad chemikálií. Výzkum provedlo Regionální muzeum v Chrudimi ve spolupráci s firmou TerraVerita.

Archeologický výzkum na ploše budoucího skladu doložil existenci pravěkého a raně středověkého osídlení. Celkem bylo prozkoumáno 23 objektů sídlištního charakteru. Osu osídlení pravděpodobně tvořil pravobřežní přítok řeky Chrudimky. Nejvýznamnějším objevem je sídliště kultury lužické, které je patrně současné s nedalekým pohřebištěm zkoumaným na počátku 20. století na Podhůře. V ornici byla registrována raně středověká keramika.


Mgr. Jan Musil, RM v Chrudimi

 

obr. 1obr. 2
obr. 3obr. 4

Obr. 1 – Slatiňany EUROŠARM. Pravěké objekty zjištěné při skrývce. Foto J. Musil.

Obr. 2 – Slatiňany EUROŠARM. Objekty lužické kultury. Zcela vpravo se nalézají dvě drtidla. Foto J. Musil.

Obr. 3 – Slatiňany EUROŠARM. Torzo pyrotechnologického objektu lužické kultury. Foto J. Musil.

Obr. 4 – Slatiňany EUROŠARM. Lužická zásobní jáma. Ze stěny profilu vyčnívá vypreparovaný zlomek keramiky. Foto J. Musil.