Záchranný archeologický výzkum v Chrudimi v ulici Na Sádkách 2012

V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí opěrné zdi náhonu v ulici Na Sádkách byl realizován záchranný archeologický výzkum, při němž byly dokumentovány a vyzdviženy dřevěné piloty a konstrukční prvky původního mlýnského náhonu. Dokumentované situace se nalézaly v přímém sousedství technického zázemí bývalé raně novověké vodárny. Dendrochronologický průzkum provedený ing. Tomášem Kynclem prokázal, že dubové konstrukce náležejí do let 1630 – 1768. Vodárna s technickým zázemím byla stavena mistrem Wolfem Gruberem v roce 1670.

Mgr. Jan Musil, RM v Chrudimi

obr. 1obr. 2obr. 3
obr. 4obr. 5

 

Obr. 1 – Chrudim – rekonstrukce opěrné zdi náhonu na náměstí U Vodárny a v ulici Na Sádkách. Bílá budova v pozadí je technickým zázemím pro vodárenskou věž stojící Na Puši. Dvě vodní kola zajišťovala pohyb vodní pumpy, která čerpala vodu do vodárenské věže. Odsud voda tekla samospádem do městských kašen. Foto J. Musil.

Obr. 2 – Dřevěné konstrukce náhonu datované do 17. století. Foto J. Musil.

Obr. 3 – Pohled na dochovaný žlab vantroků, kterým byla přiváděna voda na vodní kola. Foto J. Musil.

Obr. 4 – Dubové piloty vyzdvižené z náhonu. Foto J. Musil.

Obr. 5 – Detail opracování dubového pilotu. Foto J. Musil.