ODBORNÁ KNIHOVNA


 Katalog knihovny

Knihovna muzea poskytuje odborníkům, studentům i nejširší veřejnosti  knihovnické služby formou prezenčních zápůjček knih a časopisů z bohatého fondu knihovny. Při poskytování těchto služeb se muzeum řídí 
knihovním řádem muzea, se kterým je povinen se seznámit a řídit se jím každý badatel.

Knihy a časopisy jsou ke studiu předkládány pouze prezenčně a po předchozí domluvě s příslušným odborným pracovníkem. 

Regionální muzeum má dvě knihovny - sbírkovou a odbornou. Odborná knihovna obsahuje v současné době cca 21 000 svazků knih a časopisů. V jejím fondu se nachází historická, přírodovědná, vlastivědná, umělecká a další odborná literatura odpovídající zaměření jednotlivých oddělení muzea. Zahrnuje řadu encyklopedií, slovníků, místopisných, ikonografických, heraldických, genealogických a dalších odborných příruček. Část těchto publikací je uložena v příručních knihovnách pracovníků podle oboru jejich činnosti. 

Zvláštní pozornost  si zaslouží především knihy a časopisy z počátku působnosti někdejšího chrudimského Průmyslového muzea z přelomu 19. a 20. století. V současnosti je tento knižní fond doplňován především publikacemi a časopisy z vědních oborů zastoupených v muzeu - pomocné vědy historické, archeologie, etnografie, výtvarné umění, umělecké řemeslo, přírodní vědy, památková péče, restaurátorství atd. 

 

V roce 2018 získala knihovna RM v Chrudimi dotaci od ministerstva kultury VISK 3 na zkvalitnění služeb. Projekt je realizován ve spolupráci s knihovnami Východočeského muzea v Pardubicích a Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Z prostředků grantu byl pořízen nový katalogizační systém Verbis od firmy KP-sys. Jedním ze stěžejních cílů se stalo vytvoření Souborného katalogu muzeí Pardubického kraje. Čtenář si tak z jednoho místa může prohledávat knižní fondy zúčastněných knihoven. Dalším krokem bude vytvoření společné digitální knihovny, kde budou prezentovány digitalizované regionální noviny, staré tisky, rukopisy, mapy a tisky z 19. století.


odborna-knihovna odborna-knihovna odborna-knihovna


UŽITEČNÉ ODKAZY

Chrudimsko digitálně
Katalog SKAT

SKC - Souborný katalog ČR
Seznam národních knihoven     
Vysokoškolské kvalifikační práce
Knihovny v České republice

Manuscriptorium - digitální knihovna rukopisů
Špalíček - digitální knihovna kramářských tisků 
More in this category: BADATELSKÉ SLUŽBY »